Privacy reglement

Privacy reglement

Inleiding 

Directeur Zorg van Geboortezorg EigenWijs heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een reglement opgesteld houdende de regels voor Geboortezorg EigenWijs voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen. Geboortezorg EigenWijs geeft hierbij uitvoering aan de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in onder andere:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp);
 • Burgerlijk Wetboek, boek 7: 446 – 468 (overeenkomst inzake geneeskundige behandeling - WGBO);

Geboortezorg EigenWijs is zich bewust van de behoefte aan, en het recht op, privacy van betrokkenen. Hiertoe volgt Geboortezorg EigenWijs de hieronder beschreven (wettelijke) regels en procedures om de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen.

Geboortezorg EigenWijs beoogt met dit reglement betrokkenen inzicht te verschaffen omtrent de wijze waarop Geboortezorg EigenWijs persoonsgegevens verkrijgt, welke gegevens zij bewaart, wie toegang heeft tot deze gegevens en aan wie deze worden verstrekt. Tevens wordt uiteengezet welke rechten betrokkenen hebben. In voorkomende gevallen waarin de WGBO enigszins afwijkt van de Wbp prevaleert eerstgenoemde wet.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Bij de hiernavolgende definities is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Wbp. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dient de betekenis te worden afgeleid uit de Wbp.

 1. Persoonsgegevens:
 • elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens:

 • elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 1. Bestand:
 • elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 1. Zorg:
 • voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of strekkende tot verbetering van levensomstandigheden van betrokkenen, alsmede maatschappelijke dienstverlening.
 1. Verantwoordelijke:
 • de zorgaanbieder Geboortezorg EigenWijs, gevestigd te Amersfoort, die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 1. Betrokkene:
 • degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 1. Derde:
 • ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die namens de verantwoordelijke gerechtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
 1. Ontvanger:
 • degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
 1. Toestemming van de betrokkene:
 • elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 1. Het College:
 • het College bescherming persoonsgegevens dat toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, zoals bedoeld in artikel 51 Wbp.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zullen worden opgenomen betreffende betrokkenen die van Geboortezorg EigenWijs zorg (wensen te) ontvangen of zorg hebben ontvangen.

Artikel 3: Toestemming

 1. Aan de betrokkene wordt schriftelijk toestemming gevraagd om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met instanties die de zorg financieren en/of andere relevante instanties, zoals verwijzers en artsen.
 2. Een kopie van de schriftelijke toestemming wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betreffende een betrokkene.

Artikel 4: Organisatie, verantwoordelijkheid

 1. De Geboortezorg EigenWijs is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement en voor de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens.
 2. De Geboortezorg EigenWijs draagt er zorg voor dat persoonsgegevens afdoende worden beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiertoe legt zij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. In ieder geval wordt, gelet op de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gegarandeerd.
 3. De Geboortezorg EigenWijs draagt de dagelijkse zorg voor de persoonsregistraties op aan een of meer medewerkers, welke werkzaam is/zijn voor de verantwoordelijke. De medewerker verwerkt persoonsgegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke.

 Artikel 5: Inhoud persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit de volgende gegevens:
 • personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene);
 • identificatienummer / Burgerservicenummer (BSN);
 • adres en telefoonnummer;
 • geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat;
 • zorginhoudelijke gegevens;
 • financiële en administratieve gegevens.
 1. Voorts kunnen in de registratie van de persoonsgegevens onder meer de navolgende gegevens worden opgenomen:
 • gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij;
 • gegevens betreffende zorgverleners en of zorginstelling.

 Artikel 6: Doeleinden registratie, verwerking

 1. Het registreren van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in zoverre zulks noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgverlening aan betrokkenen.
 2. De registratie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve een juiste en doelmatige zorgverlening door Geboortezorg EigenWijs teneinde productiegegevens te kunnen vastleggen, voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en voor statistische doeleinden ter zake van de zorgverlening door Geboortezorg EigenWijs.
 3. Persoonsgegevens van betrokkenen worden slechts verwerkt indien:
 • de betrokkene hiertoe ondubbelzinnig zijn toestemming heeft verleend;
  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van een betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, waarbij het belang van de betrokkene prevaleert.
 1. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en deze worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 Artikel 7: Verstrekking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overeenstemming is met de in artikel 6 vermelde doeleinden.
 2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie. Onder deze derden vallen onder andere de zorgverzekeraar,  het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, IGZ, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

 Artikel 8: Toegang tot de registratie van persoonsgegevens

 1. Uitsluitend personen binnen de organisatie van de verantwoordelijke die daartoe zijn aangewezen door de directie van de verantwoordelijke en derhalve daartoe in het kader van hun taakuitoefening gerechtigd zijn, hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens.
 2. Tot de gebruikers van de registratie behoren de directie van de verantwoordelijke en de cliëntenadministratie. Voor iedere gebruiker geldt een specifieke bevoegdheid ten aanzien van het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens. Bovendien heeft iedere gebruiker zich ten aanzien van de persoonsgegevens schriftelijk tot geheimhouding verplicht.
 3. De binnen de organisatie van verantwoordelijke werkzame personen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 4. Derden hebben toegang tot de registratie van persoonsgegevens indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift. Bovendien kan aan een externe accountant toegang worden verleend indien zulks ten uitvoer van diens opdracht noodzakelijk is.

 Artikel 9: Bewaring persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van een betrokkene vallend onder de WGBO worden gedurende vijftien jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening.
 2. De gegevens niet vallend onder het eerste lid van dit artikel worden gedurende een termijn van zeven jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 3. Binnen een jaar na het verstrijken van de geldende bewaartermijn als in dit artikel bepaald worden de gegevens op een verantwoorde manier uit de registratie verwijderd c.q. vernietigd.

 Artikel 10: Verband met andere registraties

 1. Binnen de organisatie van de verantwoordelijke bestaat er een verband tussen de registratie van persoonsgegevens en de persoonsregistratie ter zake van de archivering van dossiers en bestanden.
 2. Ten behoeve van het opvragen van relevante gegevens van betrokkenen dan wel het verstrekken daarvan bestaat er ter zake van de registratie van persoonsgegevens buiten de organisatie van verantwoordelijke een verband met de registraties van de Belastingdienst, zorgverlenende instellingen, uitvoeringsinstellingen, zorgverzekeraars en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

 Artikel 11: Verstrekking (identiteit)gegevens aan betrokkenen

 1. Indien persoonsgegevens direct bij de betrokkene worden verkregen deelt de verantwoordelijke voor het verkrijgen van de persoonsgegevens aan de betrokkene zijn identiteit mede en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
 2. In het geval persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verkregen van een ander dan betrokkene deelt de verantwoordelijke aan de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede en wel op het moment van vastlegging van de gegevens dan wel op het moment dat de gegevens aan een derde worden verstrekt indien zij daarvoor zijn bestemd, een en ander behoudens het geval dat betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
 3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde mededeling aan betrokkene vindt niet plaats indien mededeling aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost alsmede indien de vastlegging of de verstrekking van de gegevens wettelijk is voorgeschreven. Alsdan legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast in zijn dossier.

 Artikel 12: Rechten van betrokkenen

 1. De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt zulks uiterlijk vier weken na een daartoe strekkend verzoek aan betrokkene mede en indien de bedoelde gegevens worden verwerkt houdt de mededeling van de verantwoordelijke een overzicht van de gegevens, het doel van de verwerking daarvan alsmede de herkomst van de gegevens. Verstrekking van de gegevens kan door de verantwoordelijke worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in het belang van de persoonlijke levenssfeer van een derde.
 2. De verantwoordelijke kan voor de gegevensverstrekking als in het eerste lid bedoeld een redelijke vergoeding in rekening brengen.
 3. De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn. De verantwoordelijke dient zo spoedig mogelijk aan dit verzoek gehoor te geven, tenzij zulks in redelijkheid niet mogelijk is.
 4. De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke te verzoeken de door haar bewaarde persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7:454 B.W.     (gegevens betreffende de behandeling, de uitgevoerde verrichtingen en de gegevens omtrent de gezondheid) te vernietigen. De verantwoordelijke dient hieraan binnen drie maanden na een daarmee strekkend verzoek van betrokkene gehoor te geven, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 9. De verantwoordelijke kan de vernietiging van de gegevens weigeren indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een derde, alsmede indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.
 5. Een verzoek tot verwijdering of vernietiging door betrokkene als in dit artikel bedoeld kan tot gevolg hebben dat de verantwoordelijke alsdan niet meer over voldoende gegevens beschikt - bijvoorbeeld in het kader van de indicatiestelling van de zorg - om op verantwoorde wijze zorg te verlenen. Alsdan kan de verantwoordelijke verlening van de zorg aan de betrokkene weigeren. Bij een verzoek tot verwijdering of vernietiging zal de verantwoordelijke de betrokkene hierop wijzen.

 Artikel 13: Klachten

 1. In het geval een betrokkene van mening is dat de verantwoordelijke dit reglement niet juist naleeft of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan betrokkene schriftelijk zijn klacht indienen bij de door de verantwoordelijke ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie van BTN.
 2. Indien een betrokkene - al dan niet na behandeling van diens klacht bij de Klachtencommissie van BTN als bedoeld in lid 1 van dit artikel - van mening blijft dat de verantwoordelijke dit reglement niet juist naleeft kan betrokkene diens klacht ter behandeling indienen bij het College. Voor de wijze waarop zulks geschiedt wordt verwezen naar de website van het College: www.cbpweb.nl, dan wel kan betrokkene een brochure c.q. inlichtingen opvragen bij het College.

 Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Iedere betrokkene ontvangt op diens eerste verzoek een afschrift van dit privacyreglement.
 2. Dit privacyreglement wordt vastgesteld door de directie van de verantwoordelijke en kan te alle tijden door haar worden gewijzigd.
 3. In alle gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke.
 4. De verantwoordelijke heeft de door haar gehouden persoonsregistratie gemeld aan het College en deze is aldaar geregistreerd.
 5. Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.